Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

Dwunasty przegląd jasełek i kolęd

koledy-w-zwiartowie2019-6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zwiartowie będzie po raz 12. gospodarzem Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych z gminy Krynice. impreza odbędzie się w piątek 10 stycznia, a otwarte dla publiczności występy rozpoczną się o 9.00.

Organizatorzy przeglądu postanowili nieco zmienić jego formułę. W związku z dużym zainteresowaniem prezentacją jasełek od tego roku będzie je przedstawić tylko jedna grupa szkolna, a zapoczątkują nowy trend gospodarze ze Zwiartowa.

Kolędy i pastorałki w tym roku będą wykonywać grupy kolędnicze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej i Szkoły Podstawowej w Krynicach oraz zespół "Krynickie Szuwarki", działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach.

Oprócz dzieci i młodzieży publiczność zgromadzona w szkole w Zwiartowie obejrzy występy dorosłych artystów. Tym razem będą to - zespół "Pojednanie" z Krynic, "Źwiartowianki" ze Źwiartowa i chór parafialny z Dzierążni.

Do podziwiania i goracego oklaskiwania artystów zapraszają GOK w Krynicach i NSP w Zwiartowie.

 

Rada Gminy

 

Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023

 

Przewodniczący Rady Gminy

 • Dziubińska Bogumiła (Przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Krynice pok. nr 1 w każdy czwartek w godzinach 9.00 - 11.00)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 • Burda Leszek
 • Baj Krystyna

Radni

 • Baj Dariusz
 • Cik Halina
 • Gniwek Jacek
 • Huzar Mirosław
 • Iskierka Janusz
 • Kierczyński Krzysztof
 • Kołodziej Anna
 • Kowalski Tomasz
 • Matuszak Waldemar
 • Naum Paweł
 • Pasieczny Wiesław
 • Sachajko Bogdan

 

 

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

 

1. uchwalanie statutu gminy,

2.  ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wójta,

4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdanie w wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6. uchwalanie programów gospodarczych,

7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizacje zadań przez te jednostki,

8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

   

9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

10. określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania

11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań zleconych,

12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.


Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

bip

SMSKRYNICE

klubseniora

ODPADY KOMUNALNE

button panel-radnego

Raport o stanie gminy Krynice za 2023 r. page-0001

logo EURO ROZTOCZE RGB

POMOC PRAWNA

Grafika

bp

obywatel

POLECAMY:

Powiat Tomaszowski

album 0001

KrynicePieknazNatury

cyberbezpieczenstwwo

Joomla template by ByJoomla.com